วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ และปรัชญาโรงเรียน
**************************

วิสัยทัศน์ (Vision)
“สร้างคนดี  มีวิชา พัฒนาถิ่นฐาน  สู่การเป็นสากล”

พันธกิจ (Mission)
๑. พัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและจิตสาธารณะ
๒. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความรู้ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓. ส่งเสริมครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถเป็นครูมืออาชีพ
๔. บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพและการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

เป้าประสงค์ (Corporate Objectives)
๑. ผู้เรียนเป็นคนดี  มีคุณธรรม  และมีจิตสาธารณะ
๒. ผู้เรียนมีความรู้ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและมีทักษะชีวิตสู่การเป็นสากล
๓. ผู้เรียนเห็นคุณค่า  รักและภาคภูมิใจในท้องถิ่น
๔. ครูและบุคลากรมีความรู้ความสามารถเป็นครูมืออาชีพ
๕. โรงเรียนมีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

เอกลักษณ์ (Uniqueness)
เป็นคนดี มีคุณธรรม นำวิชาการ

อัตลักษณ์ (Identity)
หลากหลายวัฒนธรรม แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ มุ่งมั่นสู่สากล

ปรัชญา (Philosophy)
“เรียนดี มีอนามัย น้ำใจประเสริฐ  เลิศด้วยวินัย”

  
กลยุทธ์ และจุดเน้นของโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

กลยุทธ์ระดับองค์กร (Strategy)
๑. ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  มีจิตสาธารณะให้กับผู้เรียนสำนึกในความเป็นไทยและภูมิใจในท้องถิ่น
๒. ส่งเสริมสถานศึกษาเป็นแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๓. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๔. พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรอย่างมีคุณภาพ
๕. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน


กลยุทธ์ระดับแผนงาน
๑. พัฒนาคุณภาพ  จริยธรรมและการมีจิตสาธารณะ
๒. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสำนึกในความเป็นไทยและภูมิใจในท้องถิ่น
๓. พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๔. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีสุขภาวะที่ดี  และมีสุนทรียภาพ
๕. ส่งเสริมผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้
๖. พัฒนาความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร
๗. พัฒนาครูและบุคลากรให้ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
๘. พัฒนาแหล่งเรียนรู้  สิ่งแวดล้อมและบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้
๙. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาให้เป็นองค์กรขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาพส่วน
๑๐. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อตอบสนองตามนโยบายจุดเน้นของโรงเรียน


จุดเน้นของโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
๑. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ (๔ %)
๒. ยกระดับจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล
๓. พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์
๔. ส่งเสริมความเป็นเลิศของนักเรียนตามศักยภาพ
๕. จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน
๖. จัดกระบวนการเรียนรู้โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
๗. พัฒนาสิ่งแวดล้อม สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างเพียงพอ
๘. พัฒนาความเป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียน และอัตลักษณ์ของโรงเรียน


“หลากหลาย วัฒนธรรม แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ มุ่งมั่นสู่สากล”