ครูและนักเรียน 4/12 MP พานักเรียนให้กำลังใจผู้ป่วย ณ โรงพยาบาลแม่สาย