7 กุมภาพันธ์ 2561

กิจกรรมจิตสาธารณะ 4/12

ครูและนักเรียน 4/12 MP พานักเรียนให้กำลังใจผู้ป่วย ณ โรงพยาบาลแม่สาย

11 กันยายน 2560

อบรมกิจกรรมพัฒนาครู และ บุคลากร การสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

ระหว่างวันที่ 2-3 กันยายน 2560 ณ โรงแรมอิมพีเรียล เชียงแสน