นายคเณศ พงศ์สุวรรณ

ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

นายมงคล คนชม

รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
กลุ่มบริหารงานบุคคล

นายจีรศักดิ์ จันต๊ะ


กลุ่มแผนงานและงบประมาณ

ว่าที่ ร.ต. อำพล บุญศรี

รองผู้อำนวยการชำนาญการ
กลุ่มงานวิชาการ

นายเชิดชู ถุงปัญญา


รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

นางอัมพวัน แก้วศักดิ์


รองผู้อำนวยการ งานอำนวยการ

นายสุรเชษฐ์ ธรรมโสภณ


ผู้ช่วยผู้อำนวยการ งานกิจการนักเรียน

ดร.สรวิชญ์ จิตรใจ


กลุ่มงานMP

นางจันทิมา เตจ๊ะวันดี


กลุ่มงานMP